Beleidsplan

De Stichting Willem Hoekstra Fonds

De Stichting is op dit moment een vermogensfonds in opbouw en verwerft door middel van overdracht krachtens schenking aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap WIHO Urk B.V. , de te besteden middelen bestaan uit dividenden van de vennootschap.Dhr. W. Hoekstra

In 2021 zal het vermogensfonds volledig zijn, zolang het fonds echter niet volledig is gevoed kan “in mindere mate” uitvoering worden gegeven aan de doelstellingen dan wanneer het fonds “volgroeid” is. Het huidige beleidsplan betrekking op de periode oktober 2018 – oktober 2023.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

Visie, Doelstelling, Ambitie en Projecten

Visie
De Stichting beoogt een instelling te zijn welke het algemeen maatschappelijk belang nastreeft, een en ander door het doen van giften met name binnen de regio Urk. De Stichting wil een betrouwbare lange termijn partner en financier zijn van de door haar ondersteunde goede doelen.

Doelstelling
De Stichting heeft als doelstelling het doen van giften aan binnen genoemde regio gevestigde charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen ter bevordering van het individueel en algemeen welzijn, met name het daartoe geldelijk ondersteunen van projecten en het verlenen van financiële steun aan organisaties en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Tevens wil de Stichting ondersteuning verlenen aan personen, kinderen en jongeren in een achterstandssituaties.

Ambitie
Vanuit onze ambities zal de Stichting onderzoek doen en projecten realiseren waarbinnen zij ondersteuning willen bieden. Deze projecten worden opgenomen in een algemeen PVA (Plan Van Aanpak) waarbinnen prioriteiten worden gesteld en de voortgang wordt bewaakt.

Projecten

Zie hiervoor de pagina projecten.

Inkomsten/ fondswerving
De inkomsten van de stichting worden in beginsel gevormd door giften van de oprichter, de heer Hoekstra. Deze giften zullen worden gedaan door het schenken van de aandelen in WiHo Urk BV. De stichting kan de revenuen (dividend) uit het belang in WiHo Urk BV jaarlijks aanwenden om diverse goede doelen te ondersteunen. De hoogte van de revenuen is afhankelijk van het resultaat van WiHo Urk BV. In 2017 zal naar verwachting een budget voor schenkingen aanwezig zijn van circa €10.000 – €15.000. De verwachting is dat dit budget in de komende vijf jaren jaarlijks met eenzelfde bedrag zal toenemen, tot uiteindelijk circa €50.000 – €75.000 per jaar. Het is de bedoeling dat de stichting in 2016 de ANBI-status verwerft. Zodra hier duidelijkheid over is zal de eerste schenking van aandelen WiHo Urk BV plaatsvinden.

Beheer en besteding vermogen
Het bestuur beheert het vermogen van de stichting en bepaalt de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven. Indirecte kosten zullen zo minimaal mogelijk zijn. Jaarlijks worden jaarstukken, bestaande uit een balans en staat van baten en lasten opgemaakt en opbaar worden gemaakt.

Gelet op de recente oprichtingsdatum is de verwachting dat Stichting Willem Hoekstra Fonds in 2016 nog geen giften zal doen. Een eventueel overschot zal worden toegevoegd aan een bestemmingsfonds zodat deze bedragen in een later jaar kunnen worden aangewend voor de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting. Dit uitkeringsbeleid zal in 2017 en volgend verder worden vormgegeven en in het beleidsplan vastgelegd.