Voorwaarden voor aanvraag gift

Om in aanmerking te komen voor een gift dient een aanvraag ingediend te worden via email naar info@willemhoekstrafonds.nl of via het contactformulier op de website. Bij deze aanvraag moet een begroting/financieel plan worden bijgevoegd waaruit duidelijk blijkt hoeveel financiële middelen er nodig zijn en wat de aanvrager zelf al heeft opgehaald. Heeft de aanvrager de ANBI of SBBI status kan een aanvraag worden gedaan die hoger is dan de geldende drempel voor schenkingen. Heeft de aanvrager deze status niet, kan er alleen een aanvraag worden gedaan ter hoogte van het op dat moment geldende drempelbedrag voor de schenkingsvrijstelling. Deze is voor 2022 vastgesteld op € 2.274,- voor 2023 is deze € 2.418,-. Indien er sprake is van een gift die hoger is dan deze drempelbedragen na aanleiding van verkeerde informatie of het verliezen van de ANBI of SBBI status is de aanvrager de schenk en erfbelasting verschuldigd. De aanvrager dient een kopie van de aangifte schenk en erfbelasting aan de stichting te overleggen.

De aanvrager kan slechts 1 maal in de 5 jaar een beroep doen voor een gift van de stichting Willem Hoekstra Fonds. Aanvragen die binnen deze termijn vallen zullen niet in behandeling worden genomen.